Hírek

Közlemény a 2024/2025 nevelési év óvodai felvételi rendjéről

2024. április 9. kedd

KÖZLEMÉNY a 2024/2025. nevelési év óvodai felvételi rendjéről 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás az alábbi közleményt teszi közzé

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 19/2021.(III.10.) számú határozatában a járványügyi szempontokra való tekintettel a beiratkozásnak két módját engedélyezi. 

 

KÖZLEMÉNY a 2024/2025. nevelési év óvodai felvételi rendjéről 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás az alábbi közleményt teszi közzé

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 19/2021.(III.10.) számú határozatában a járványügyi szempontokra való tekintettel a beiratkozásnak két módját engedélyezi. 

1. Elektronikus úton való kérelem benyújtása, módja

A gyermek felvételét a szülő az „Óvodai jelentkezési lap" benyújtásával kérheti. A jelentkezési lap, valamint a gyermek felügyeletéről szóló szülői nyilatkozat letölthető Répcelak Város honlapjáról, nyomtatott formában megtalálható a Bölcsődében és az Óvodában. Kérésre az óvoda elektronikusan átküldi a megadott email címre. 

A kitöltött „Óvodai jelentkezési lap" -ot, valamint a beiratkozáshoz szükséges iratok másolatát elektronikus úton a szovititkar@gmail.com címre kell elküldeni 2024. május 15-ig az Óvoda 

részére

2. Személyes megjelenéssel történő kérelem benyújtása, módja

Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXC. Törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében a 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai felvételi kérelmek benyújtásának időpontját 2024. május 14-15. keddi és szerdai napokra tűzi ki. Ezeken a napokon kell felvételét kérni azoknak a gyermekeknek, akik 2024. augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek

A gyermekek felvételi kérelmét a Répcelaki Százszorszép Óvoda székhelyén, a Répcelak, József Attila utca 20. szám alatt 08.00 és 15.00 óra között lehet lebonyolítani. 

A felvételi kérelmek személyes benyújtása előzetes időpontegyeztetés után lehetséges. Az időpont egyeztetés a 95/370-144 vagy a 30/3993535 telefonszámokon történhet. 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart. Az óvodai felvételnél a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi szempontokat kell érvényesíteni

1.) Az Nkt. 72.§ (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, 

2.) Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, megelőzően már kérelmezte, úgy újabb - kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

ha a szülő a gyermek negyedik évének betöltését 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap

3.) Az Nkt. 49.§-a alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti

4.) A Répcelaki Százszorszép Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint az intézmény illetékessége, működési területe: Répcelak város, Csánig, Nemesládony, Nick és Vasegerszeg községek

5.) A Répcelaki Százszorszép Óvoda nyitva tartása 6-17 óráig 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

A szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

A gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

Be kell mutatni továbbá: 

Vissza

Dokumentumok
megnevezésméretfeltöltve
nemesladony-onk-07351-22536.pdf593.9 Kb2024.04.09.