Hírek

KÖZLEMÉNY a 2023/2024. nevelési év óvodai felvételi rendjéről

2023. április 12. szerda

KÖZLEMÉNY a 2023/2024. nevelési év óvodai felvételi rendjéről 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás az alábbi közleményt teszi közzé

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 19/2021.(III.10.) számú határozatában a járványügyi szempontokra való tekintettel a beiratkozásnak két módját engedélyezi

1. Elektronikus úton való kérelem benyújtása, módja

A gyermek felvételét a szülő az „Óvodai jelentkezési lap" benyújtásával kérheti. A jelentkezési lap, valamint a gyermek felügyeletéről szóló szülői nyilatkozat letölthető Répcelak Város honlapjáról, nyomtatott formában megtalálható a bölcsődében és az óvodában. Kérésre az óvoda elektronikusan átküldi a megadott email címre

A kitöltött „Óvodai jelentkezési lap" -ot, valamint a beiratkozáshoz szükséges iratok másolatát elektronikus úton a szovititkar@gmail.com címre kell elküldeni 2022. május 18-ig az óvoda részére. 

2. Személyes megjelenéssel történő kérelem benyújtása, módja: Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXC. Törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében a 2023/2024-es nevelési évre az óvodai felvételi kérelmek benyújtásának időpontját 2023. május 17-18. szerdai és csütörtöki napokra tűzi ki. Ezeken a napokon kell felvételét kérni azoknak a gyermekeknek, akik 2023. augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

A gyermekek felvételi kérelmét a Répcelaki Százszorszép Óvoda székhelyén, a Répcelak, József Attila utca 20. szám alatt 08.00 és 15.00 óra között lehet lebonyolítani

A felvételi kérelmek személyes benyújtása előzetes időpontegyeztetés után lehetséges. Az időpont egyeztetés a 95/370-144 vagy a 30/3993535 telefonszámokon történhet

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart. Az óvodai felvételnél a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi szempontokat kell érvényesíteni

1.) Az Nkt. 72.§ (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát

2.) Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban 

szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő Vissza